Login Page
กำหนดการสมัครสอบและสอบวิชาทั่วไปประจำปี
ครั้งที่
วันรับสมัคร
วันและเวลาสอบ
111 ( 1/2567) 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มีนาคม 2567 20 เมษายน 2567 เวลา 9.00 - 11.00 น
112 ( 2/2567) 1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 - 11.00 น.
113 ( 3/2567) 1 สิงหาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 19 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น.
ขั้นตอนการสมัคร
   1. ตรวจสอบกำหนดการรับสมัครและสอบวิชาทั่วไป
   2. ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต (เมนูข้อ 4)
   3. ต้องการสมัคร Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
   4. กรอกใบสมัครสอบวิชาทั่วไป ตามขั้นตอนให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม จัดเก็บข้อมูล (ก่อนแล้วจึงโหลดไฟล์)
      อยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ   พร้อมแนบไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .jpeg
      โดยคลิกปุ่ม เพิ่ม/แก้ไข รูป และ เพิ่ม/แก้ไข บปช. อยู่ด้านบนจอภาพ
         - รูปถ่ายหน้าตรง (ตั้งชื่อตาม เลขบัตรประชาชน-1 เช่น 1234567890123-1.jpg)
         - บัตรประชาชน (ตั้งชื่อตาม เลขบัตรประชาชน-2 เช่น 1234567890123-2.jpg)
   5. กดปุ่มยืนยันการสมัคร เพื่อส่งใบสมัคร
   6. พิมพ์ใบแจ้งชำระหนี้ เพื่อนำไปชำระทางธนาคาร (ข้อ 4)
       ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
   7. ชำระค่าสมัครทางธนาคาร
   8. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter
      ของคณะครุศาสตร์ หลังจากปิดรับสมัครแล้ว 1 สัปดาห์(ข้อ 5)
   9. เข้าทําการสอบ และรอรับใบแจ้งผลการสอบทางไปรษณีย์
10. นำดินสอ 2B และบัตรประชาชน ในการเข้าสอบ
11. ขอข้อมูลเพิ่มกรุณาติดต่อที่คุณวรนุช มงคลบุตร์ โทรศัพท์ 0-2218-2522
      หรือ email : voranuch.m@chula.ac.th ....
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน
ให้ถูกต้องถ้าข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน
ท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบLogin

เลขบัตรประชาชน :